Rieel-organisatieverbeteringen is zich bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Via deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Hieronder staat aangegeven welke gegevens wij verzamelen en waarom en hoe wij deze bewaren. Door gebruik te maken van onze diensten of door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Onze contactgegevens:
Rieel-organisatieverbeteringen
Diana Mouw-van Riel
Aartshertogenlaan 87
5212 CC ‘s-HERTOGENBOSCH
06-30174342
www.rieel.nl
info@rieel.nl

Uw persoonsgegevens die wij verwerken
Rieel-organisatieverbeteringen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt of wij deze gegevens van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag voor meer informatie of een gericht advies, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op een andere wijze contact met ons opneemt. Daarnaast verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Mobiele telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postadres voor factuur (crediteuren)
 • Naam werkgever (alleen indien deze de factuur betaald)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of
  telefoongesprekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen door de wet aangegeven bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals BSN nummer. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@rieel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken
Rieel-organisatieverbeteringen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding
 • Het verzorgen van de door u gekozen opleiding
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief op basis van een abonnement voor onbepaalde tijd. In iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u uit te schrijven 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten te versturen via e-mail
 • Rieel-organisatieverbeteringen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien dit met uw werkgever is overeengekomen, kunnen wij informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Uw gegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegevens aan ons of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rieel-organisatieverbeteringen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rieel-organisatieverbeteringen) tussen zit. Rieel gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: WordPress, Office365 en Nedsoft.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Rieel-organisatieverbeteringen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Wij hanteren dan ook de wettelijke bewaartermijnen conform de richtlijnen van de Belastingdienst. Wij mogen de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Rieel-organisatieverbeteringen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rieel-organisatieverbeteringen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rieel-organisatieverbeteringen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij hebben voor het verwijderen van papieren gegevens een papierversnipperaar welke voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rieel-organisatieverbeteringen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rieel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Rieel-organisatieverbeteringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken alleen met officiële software met licenties en al onze apparatuur is beveiligd met pincodes en/of wachtwoorden. Door deze technieken zijn uw persoonsgegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rieel.nl.

Wijzigingen
Rieel-organisatieverbeteringen kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.